Wygraj „Czas zmierzchu” – regulamin konkursu

by Mila
 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka strony readup.pl, zwana dalej Autorką lub Organizatorem.
 2. Nagrodą w konkursie jest nowy egzemplarz książki „Czas Zmierzchu” D. Glukhovsky’ego, wydanej przez Insignis Media w 2017 r.
 3. Nagroda ufundowana została przez Wydawnictwo Insignis Media, a zostanie przesłana na adres Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej – z zastrzeżeniem, że adres wysyłki znajduje się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkująca terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – z wykluczeniem członków rodziny Organizatora.
 5. Przez uczestnictwo w konkursie należy rozumieć zamieszczenie komentarza pod konkursowym postem na fanpage’u strony readup.pl. Jeden Uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednego konkursowego komentarza. W przypadku większej ilości komentarzy danego Uczestnika jako konkursowy będzie traktowany chronologicznie pierwszy komentarz.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy o obraźliwej lub naruszającej prawo lub godność osobistą osób trzecich treści – tego rodzaju wpisy będą niezwłocznie usuwane, a ich autorzy zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Nagroda zostanie przyznana autorowi najciekawszej i najbardziej kreatywnej wypowiedzi, którą subiektywnie wskaże Organizator.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie można jej się zrzec na rzecz innej osoby.
 9. Konkurs trwa od 12 do 15 września 2017 r. (do godz. 23.59) i w tym czasie przyjmowane będą konkursowe odpowiedzi.
 10. Zwycięzca zostanie publicznie wskazany 16 września na fanpage’u strony, dodatkowo zostanie powiadomiony w prywatnej wiadomości.
 11. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 12. Zwycięzca zobowiązuje się do poufnego udostępnienia Organizatorowi danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego/adresu zamieszkania wyłącznie w celu przekazania Nagrody. Wspomniane dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. W przypadku, gdyby Zwycięzca odmówił przekazania tych danych lub nie skontaktował się z Organizatorem w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, traktuje się to jako odmowę przyjęcia Nagrody, która może wtedy zostać przyznana innej osobie.
 13. Reklamacje i skargi dotyczące przebiegu konkursu można zgłaszać Organizatorowi na adres kontakt@readup.pl w terminie do 3 dni od zakończenia konkursu.
 14. Postanowienia końcowe:
  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  2. Naruszenie czyichkolwiek praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozostałych Uczestników konkursu jest niedopuszczalne i będzie skutkowało dyskwalifikacją.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.