Regulamin, czyli moje królestwo, moje zasady

by Mila

Witaj na moim blogu! Mam nadzieję, że się tu rozgościsz i zostaniesz na dłużej. Aby jednak to spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, ustalmy pewne zasady.

Kontakt

Administratorem strony readup.pl jest Kamila Jaworowicz reprezentująca firmę PRZESKŁADNIA Kamila Jaworowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5993213174, REGON: 368917035, z siedzibą pod adresem: Koszykarska 31 lok. 52, 30-717 Kraków.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy propozycji możesz się ze mną skontaktować pod adresem kontakt@readup.pl

Zgodnie z przepisami wyznaczyłam punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych , a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail: kontakt@readup.pl Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Postanowienia ogólne

1. O ile nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały zamieszczone na blogu są moją własnością. Pamiętaj o tym, jeśli chcesz się nimi z kimś podzielić – i obowiązkowo podaj źródło.

2. Jeśli tekst spodobał ci się na tyle, że chcesz się nim podzielić ze znajomymi lub swoimi czytelnikami, możesz linkować do mojego bloga bez żadnych ograniczeń oraz udostępniać moje posty w mediach społecznościowych na zasadach określonych przez regulaminy poszczególnych serwisów (działam głównie na Instagramie oraz Facebooku). Chcesz mnie zacytować – będę zaszczycona, ale ogranicz się do maksymalnie trzech akapitów i oznacz źródło. Przy większej objętości tekstu napisz do mnie na kontakt@readup.pl – możemy podyskutować o współpracy albo wpisie gościnnym.

Treści użytkownika i moderacja komentarzy

1. Komentarze na blogu zostały wyłączone z dniem 1 stycznia 2024 roku. Na stronie nadal widoczne są komentarze zostawione przed tą datą.

2. Nadal możesz komentować moje posty w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie (@readuppl) i Facebooku (@readupPL). Nie krępuj się i komentuj do woli. Pamiętaj jednak, że treść twojego komentarza w myśl Aktu o Usługach Cyfrowych stanowi Treść Użytkownika i podlega moderacji na zasadach określonych w tym regulaminie.

3.  Postaraj się pisać poprawnie, uprzejmie i na temat – lubię myśleć, że moi czytelnicy są inteligentni, kulturalni i chcą podyskutować merytorycznie. Masz prawo się ze mną nie zgadzać – ale postaraj się wyrazić to stylem, który nie zszokowałby Maggie Smith w Downton Abbey. Wszystkie komentarze wulgarne i niespełniające elementarnych kryteriów dobrego smaku będą usuwane.

4. Nie możesz zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem albo dobrymi obyczajami. W praktyce oznacza to, że nie możesz zamieszczać treści, które:

 • są niezgodne z tematyką danego posta lub profilu — twój komentarz powinien być związany z treścią, do której się odnosisz, rozmawiajmy merytorycznie!

 • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w komentarzach do danego posta lub innych postów. Przed zamieszczeniem komentarza upewnij się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem bloga i moich profili w social mediach – sprawy techniczne powinny być zgłaszane na adres e-mail kontakt@readup.pl;

 • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec mojego bloga, np. nachalnemu promowaniu konkurencyjnych blogów;

 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych użytkowników;

 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

 • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

 • obrażają uczucia religijne;

 • mogą wywoływać dyskomfort innych użytkowników (lub mój), w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec innych osób;

 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w poprzednich punktach.

5. W każdej chwili mogę weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez komentujących. Weryfikację prowadzę osobiście w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie zastrzegam, że nie mam obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez komentujących, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

6. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z niniejszym regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych użytkowników portali społecznościowych, na których została opublikowana, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z mojego profilu w mediach społecznościowych.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika niezwłocznie powiadamiam o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z regulaminem użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych poniżej.

9. Odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika odpowiadam osobiście.

10. Jeśli na moich profilach zauważysz komentarz lub inne Treści Użytkownika, które mogą naruszać regulamin, możesz zgłosić mi takie treści w celu ich weryfikacji. Zgłoszenia przyjmuję na adres kontakt@readup.pl – możesz posłużyć się przy tym przygotowanym przeze mnie formularzem: pobierz formularz.

11. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 10, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), takie jak:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z regulaminem;

 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

12. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie potwierdzam zgłaszającemu jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres mailowy. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, mogę zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

13. Weryfikacja Treści Użytkownika nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Przeprowadzam weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. W celu weryfikacji Treści Użytkownika mogę zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

14. W trakcie dokonywania weryfikacji mam prawo do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych użytkowników.

15. Po dokonaniu weryfikacji mogę trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają regulaminu, niezwłocznie przywracam Treści Użytkownika oraz powiadamiam o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

16. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika niezwłocznie powiadamiam o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

17. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia wspomnianych Treści Użytkownika zarówno użytkownik, który zamieścił te treści, jak i zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych poniżej.

18. Wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika odpowiadam osobiście.

19. Jeśli korzystasz z mojego bloga lub profili w social mediach niezgodnie z regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z regulaminem, mogę:

 • czasowo lub trwale dokonać blokady twojego konta na moim blogu lub na moich profilach w serwisach społecznościowych (dostaniesz bana!)

 • czasowo lub trwale uniemożliwić ci korzystanie z publikowanych przeze mnie treści (np. ograniczyć ci widoczność moich relacji na Instagramie).

20. Wybór środka, o którym mowa w punkcie 19, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego się dopuszczasz. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie mogę podjąć w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.

21. Przy wyborze środka, o którym mowa w punkcie 19, działam z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

22. W przypadku, gdy zastosuję wobec ciebie środku, o których mowa w punkcie 19 (kiedy dostaniesz bana lub moje treści zostaną przed tobą ukryte), możesz złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

23. Wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w punkcie 19., nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka odpowiadam osobiście.

24. Możesz złożyć odwołanie w przypadku, gdy:

 • nie zablokowałam lub nie usunęłam Treści Użytkownika mimo twojego zgłoszenia;

 • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami regulaminu;

 • zastosowałam wobec ciebie jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (np. masz bana na moim blogu lub na moich profilach w social mediach);

25. Każda decyzja związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymam nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

 • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, ograniczenie widoczności Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z mojej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;

 • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

26. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

 • na adres elektroniczny kontakt@readup.pl;

 • na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby firmy Przeskładnia.

27. Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;

 • dane kontaktowe;

 • szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego moja decyzja była błędna i powinna zostać zmieniona.

28. Po otrzymaniu odwołania niezwłocznie potwierdzam jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

29. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

30. Jeżeli powezmę wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, jestem uprawniona i zobowiązana do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do mnie o udostępnienie danych użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

31. Nie ponoszę odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że:

 • nie mam faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiem o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

 • podejmuję bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyskam taką wiedzę lub wiadomość.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 17.02.2024